sceptyczna

21 tekstów – auto­rem jest scep­tyczna.

Czas le­ci, my nie możemy go zat­rzy­mać. Sta­le za nim go­nimy, w ty­le zos­ta­wiając marze­nia, mi­mo że tak mało bra­kowało do ich spełniania .. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 grudnia 2010, 21:34

Świat pok­ryła war­stwa białego puchu, w który Ty mnie lu­bisz wrzu­cać. Ah, gdy­by tyl­ko był on ciepły i suchy. Gdy­bym mogła się w nim do Ciebie przy­tulić .. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 grudnia 2010, 21:06

Udaję szczęśliwą. Nie chcę każde­mu tłumaczyć co się stało, co we mnie sie­dzi.
Udając szczęśliwą, nie jes­tem sobą .. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 grudnia 2010, 20:48

Każdy ma in­ny sposób pod­ry­wania dziew­czy­ny. Je­den będzie jej pra­wił kom­ple­men­ty, zaś dru­gi będzie 'mył' ją śniegiem, i ob­rzu­cał śnieżka­mi.
Jeżeli 'po­doba­nie się so­bie' jest wza­jem­ne, to szczęściu trze­ba trochę pomóc. Jak wy­bie­rzesz dru­gi wa­riant, to ja Ci z miłym uśmie­chem po­wiem: "Jak mnie zmy­jesz, to będzie mi zim­no, i będziesz mu­siał mnie og­rzać, wiesz? :)". 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 listopada 2010, 18:53

'Ot­rząsam się z go­ryczy naj­lep­szych wspom­nień'
Na ser­cu mi lżej, już nie chcę wy­mazać pa­mięci. Po­woli odżywam. Czuję w duszy ra­dość z dzieciństwa. Mam ochotę ska­kać, biegać. Cze­mu? Bo śnieg. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 listopada 2010, 13:35

Niską sa­mooceną za­pomi­nam o To­bie. Pat­rzę w lus­tro i myślę "ha­ha! On się kochał w ta­kiej brzy­duli jak ja? Dob­re so­bie!". Idzie mi świet­nie!
Do następne­go spot­ka­nia Cię, wte­dy zno­wu wszys­tko od początku .. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 listopada 2010, 16:20

Czas nie mały-nie staje. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 21 listopada 2010, 11:19

Po­dob­no każdy zdro­wo myślący człowiek, przy­naj­mniej raz w życiu myślał o odejściu na tam­ten świat.
Po­dob­no każdy sa­mobójca, cho­ciażby w naj­mniej­szym stop­niu, był cho­ry psychicznie.
Czyżby wszys­cy chcący odejść, iść na tam­ten świat tak na wieki, mają coś z głową?

Myśląc o śmier­ci, nie chce od­chodzić na zaw­sze. Ciągnie mnie do dal­sze­go życia, ale nie do te­go co się dzieje obecnie.

uff, przy­naj­mniej nie jes­tem psychiczna .. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 listopada 2010, 18:09

Jed­na gwiaz­da, to jed­na nadzieja.
Nie ma gwiazd? Nie ma nadziei . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 listopada 2010, 19:29

Nie chcę spraw­dzać te­lefo­nu co kil­ka mi­nut, czy dos­tałam SMS'a od Ciebie. Nie mam już siły sie­dzieć dostępna na GG i łudzić się, że na­piszesz. Nie chcę już wychodząc ze szkoły roz­glądać się na wszys­tkie stro­ny. . Życie mnie zmęczyło. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 14 listopada 2010, 17:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sceptyczna

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność